Rada Rodziców

Przewodnicząca
  • Wolanin Alicja
Wiceprzewodnicząca
  • Wawszczak Justyna
Sekretarz
  • Lasota Kinga
Skarbnik
  • Greń Urszula
Członkowie
  • Ozimek-Cisek Ewelina
  • Kurzępa Agnieszka
  • Zaborniak Magdalena
  • Mazurkiewicz Ewelina
  • Banaś Patrycja
  • Pleskacz Monika

REGULAMIN   RADY  RODZICÓW

I Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 § 2

1. Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady ( przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające do Rady.

2. Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.

§ 3

1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco- doradczym.

2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

II. Wybory Rady

1.Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.

2.Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.    

3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

4. Do udziału w wyborach do Rady Oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

5. Wybory do Rady Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujący do Rady Oddziałowej.

6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) i kolejne osoby uzyskują tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.

7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest  jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

8. Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodzica.

9. Spośród osób, które uzyskały drugi co do liczby głosów wynik w wyborach do Rady Oddziałów, wyłania się kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. W przypadku, gdy dwie osoby mają równą liczbę głosów, głosowanie zostaje powtórzone.

10. Kandydaci wyłonieni na podstawie ust.8 wybierają trzyosobową Komisję Rewizyjną. Pierwsze posiedzenie Komisji rewizyjnej powinno się odbyć nie później niż w ciągu czternastu dni od terminu wyborów.

11.Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć w terminie do czternastu dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady

§4

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rad, zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

§5

1.Przewodniczący rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady przyjmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Dwa razy w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru.

IV. Posiedzenia Rady

§6

1.Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwałuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.

§7

1.Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem Przewodniczącego. Członkowie Rady na siedem dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku obrad jest zamieszczony także na stronie internetowej szkoły.

2.Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka rady.

3.W posiedzeniach Rady możne brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4.Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków rady.

§8

1.Posiedzenia Rady są protokołowane.

2.Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§9

1.Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.

2.Uchwały Rady są numerowe w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§10

1.Członkowie Rady mają prawo:

  1)dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;
2)wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;
3)głosowania na różnych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę

2.Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

 VII. Fundusze Rady

§11

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§12

1.Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rady są ustalone corocznie przez Rade w preliminarzu budżetowym.

2.Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczone jedynie na zadania, które wynikają ze statutu szkoły.

§13

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna.

§14

1. Rada ma wydzielone konto bankowe.

2. Środkami zgromadzonymi na koncie Rady dysponuje za pośrednictwem dwóch upoważnionych osób: Przewodniczącego i Skarbnika

VIII. Postanowienia końcowe

§15

 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Facebook
Skip to content