Historia szkoły

          Dzieje Szkoły Podstawowej w Łukawicy sięgają początków XX wieku. Około 1900 roku do Łukawicy przyjeżdża nauczyciel z Cieszanowa o nazwisku Hefling (imię nieznane) i uczy 14 dzieci. Nauka odbywa się z przerwami, w chatach miejscowych chłopów, a około 1914 roku na potrzeby szkoły, części swojego dworu użycza właścicielka dóbr Łukawicy pani Dzierżyńska z domu Łukaczewska. Taka sytuacja trwa do początków lat 30 – tych XX wieku, kiedy to zostaje wzniesiony, poświęcony i oddany do użytku nowy budynek szkolny, który służy dzieciom do 2003 roku. Do wybuchu II wojny światowej uczą i kierują szkołą kolejno: Anna Matiarczyk, Karolina Kalwarowa, Mikołaj Brodacz, Katarzyna Mulakówka, Elżbieta Cieækiewiczówna, uzdolniony muzycznie Franciszek Chudzik, Leontyna Paszkówna, Zbigniew Schmid i Jan Diaczynysz.

          W okresie okupacji sowieckiej nauczycielem na dwa miesiące zostaje mianowany Leon Patałuch, następnie bliżej nieznany Tabaka, kleryk z Dębin , a potem nieznany z imienia ¯yd z Rawy Ruskiej o nazwisku Wechtel, który  funkcję kierownika szkoły i jedynego nauczyciela pełni do 22 czerwca 1941r.   W okresie okupacji niemieckiej, aż do 21maja 1944 roku szkołą kieruje Helena Szypulska. Na okres napadów UPA szkoła zawiesza swoją działalnośæ ze względu na ucieczkę mieszkañców z okolicznych miejscowości. Od jesieni 1944 roku szkołę prowadzi  Aleksander Stecher.  Po roku pracy w Łukawicy obejmuje funkcję kierownika szkoły w Chlewiskach, a na jego miejsce przychodzi  Władysław Tabaczek, znany w okolicy z czasów działalności konspiracyjnej w Batalionach Chłopskich. W 1947 roku zastępuje go  Stanisława Mazurek, a następnie Władysław Mamczur pierwszy nauczyciel miejscowego pochodzenia.  W 1948 roku do Łukawicy  przyjeżdża  Kazimierz Sitarz, który zostaje kierownikiem szkoły, a po roku pracy swoje obowiązki przekazuje  Romanowi Szpunarowi.

          Po II wojnie światowej na potrzeby Szkoły w Łukawicy zostaje zakupiony dworek Dzierżyñskiej, który aż do 1979 roku staje się głównym budynkiem szkolnym. W roku szkolnym 1954/55 obowiązki kierownika, a następnie dyrektora naszej placówki obejmuje Katarzyna Słoniec, po mężu Stankiewicz. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Łukawicy należą miejscowości: Łukawica, Bieniaszówka, Wola Wielka, Jacków Ogród, Brzezinki. Szkoła jest siedmio, a następnie ośmioklasowa. Uczniowie od klasy I do IV uczą się w budynkach szkolnych w Woli Wielkiej, Brzezinkach i Bieniaszówce, a następnie jako klasy V do VIII zasilaja szkołę w Łukawicy. Przez kilkanaście lat do naszej szkoły uczęszczają również uczniowie z Huty Lubyckiej i Pawliszcz, miejscowości leżącychw woj. lubelskim.

Stopniowo w latach siedemdziesiątych  do Szkoły Podstawowej w Łukawicy zostaje przyłączony obwód szkolny Chlewiska, a ówczesny kierownik tamtejszej szkoły Henryk Wolańczyk zostaje nauczycielem w naszej placówce. Kilka lat później podczas remontu okazuje się, że stary dworek Dzierżyńskiej jest na tyle zniszczony, że zagraża bezpieczeñstwu uczących się w nim dzieci. Uczniowie najpierw uczą się w wiejskiej świetlicy, a następnie tymczasowo, do czasu wybudowania nowej szkoły, przechodzą do budynku szkolnego w Chlewiskach. Tymczasowość trwa aż do roku 2006, kiedy zostaje oddana do użytku w Łukawicy nowa siedziba szkoły.

W roku 1987 po  33 latach kierowania naszą placówką przechodzi na emeryturę Katarzyna Stankiewicz, a obowiązki dyrektora obejmuje Adam Koszczan. Początkowo szkoła mieści się w 5 budynkach, każdy z nich w innej miejscowości (Łukawica, Chlewiska, Wola Wielka, Brzezinki, Bieniaszówka). Po kilku latach liczba budynków szkolnych zostaje zredukowana do 3 (Chlewiska, Łukawica i Bieniaszówka). Pod  kierownictwem dyrektora Koszczana szkoła osiąga bardzo dobre wyniki. Jest on pierwszym dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu Pojawiają się  oznaki nowoczesności jak: magnetowid i pierwszy kolorowy telewizor.  Adam Koszczan kieruje szkołą do  31 sierpnia 2000 roku kiedy to nastąpiła reorganizacja szkół. W wyniku reformy oświaty i utworzenia gimnazjów szkoła podstawowa staje się sześcioklasową, a uczniowie dotychczasowych klas siódmej i ósmej jako gimnazjaliści uczą się w Narolu. W tym też roku Pan Adam Koszczan przechodzi na emeryturę. 

1 września 2000 roku obowiązki dyrektora, na podstawie powołania przez ówczesnego Burmistrza  Kazimierza Patałucha, przejmuje mgr Marian Roman, a od 15 lutego 2001 roku zostaje dyrektorem szkoły w wyniku konkursu.  W 2003 roku na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Narol do obwodu szkoły w Łukawicy zostają przyłączone Dębiny i Huta Złomy z przysiółkami Ruskie Złomy i Stara Huta. Kierownik szkoły filjalnej w Dębinach, dotąd należącej do SP Narol,  Zdzisława Kossak zostaje nauczycielem naszej placówki. Jednocześnie dawne budynki szkolne w Bieniaszówce i Łukawicy przestają pełnić swoją funkcję, a uczniowie klas O – III uczą się w nowo przejętym budynku w Dębinach. Klasy IV – VI nadal pozostają w Chlewiskach. Taka sytuacja trwa do chwili oddania nowego budynku szkolnego, który od 2002 roku budowany jest w Łukawicy w miejscu starej szkoły ,dawnego dworku  Dzierżyñskiej.

Z końcem 2006r. został oddany do użytku nowy obiekt szkolny.

Pierwsze zajęcia w nowych klasach odbyły się 02.01.2007r.

Wyjaśnienia dla najmłodszych:

Okupacja sowiecka (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zajął wschodnie obszary Polski i wprowadził władzę komunistyczną ) trwała od 28 września 1939 roku do 22 czerwca 1941 roku.

Okupacja niemiecka (hitlerowska) trwała na naszych terenach od 23 czerwca 1941 roku do 22 lipca 1944 roku.

opracował: Marian Roman

Łukawica, wrzesień 2007r

Facebook
Skip to content